خدمات

طراحی و ساخت 

  • انواع قالب و تولید پروفیل آلومینیوم
  • تولید انواع آلیاژهای آلومینیوم طبق آنالیز درخواستی
  • تولید-گرد ، شش و چهارگوش ، تسمه ، هیت سینگ و انواع پروفیل اختصاصی
  • انواع قالب های مس و برنج و pvc
  • خدمات و ایرکات
  • ساخت انواع قالب برش